Učitelské studijní programy

Svět se rychle mění a je tedy těžké předvídat, kudy se bude ubírat a jaké otázky vám – učitelům – budou žáci klást za dvacet let.

Buďte připravenými učiteli

Na Matfyzu se v rámci studia učitelství setkáte se špičkovými odborníky a solidní základ současného vývoje v jednotlivých programech pro vás bude velmi dobrým odrazovým můstkem k vlastnímu dalšímu vzdělávání. Takže i po dvaceti letech učitelování budete umět nabídnout žákům aktuální informace.

Jaké nabízíme kombinace?

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství fyziky pro střední školy. Studijní program poskytuje základní znalosti obecné i teoretické fyziky a matematických metod užívaných ve fyzice, zaměřuje se na aplikaci těchto znalostí a na to, jak fyzikální znalosti srozumitelně a přitom bez nepřípustného zkreslení zprostředkovat nespecialistům. Ve studiu je proto věnována pozornost i tzv. didaktickým znalostem obsahu. Program rozvíjí také dovednosti v oblasti komunikace a práce s lidmi, zejména práce se žáky a studenty. Propojováním fyzikální odbornosti, didaktických aspektů, prvků zaměřených na osobnostní rozvoj a práci s lidmi připravuje a motivuje studenty pro jejich budoucí kariéru v oblasti fyzikálního vzdělávání.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK. Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program na FF Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné anglistiky, který předává s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. Oborovou složku proto kombinuje s prvky obecně i oborově učitelské přípravy a úvodní složkou pedagogickou do vyváženého, akademického studia zaměřeného na vzdělávání.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK. Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK. Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program na FF poskytuje možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované, a to jak u studia jednooborového, tak dvouoborového. Absolvent má obecně i oborově učitelské a odborné kompetence nutné pro pokračování v NMgr. studiu učitelství francouzského jazyka a literatury, oborů blízkých a studiu oborovém; pro výkon profese ve vzdělávání v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., v platném znění, a pro výkon profese vyžadující vzdělání v oboru na Bc. úrovni.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Informatika se zaměřením na vzdělávání

Studijní program poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností.

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Jedná se o mezifakultní studium ve spolupráci MFF UK a FF UK. Studijní program na MFF poskytuje bakalářské vzdělání připravující absolventy zejména na navazující magisterské studium ve studijním programu Učitelství matematiky pro střední školy. Studium v programu je založeno na klíčových matematických disciplínách, zejména na matematické analýze, algebře a geometrii, a to ve vztahu ke školské matematice, na jejich historii, na didaktice matematiky a pedagogice. V některých předmětech je prováděna didaktická transformace matematického obsahu; s ohledem na školskou praxi jsou porovnávány různé způsoby zavedení klíčových pojmů a odvozování dalších vlastností. Studijní program na FF Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání vzdělává studenty v oboru jazykovědné a literárněvědné germanistiky, a to s ohledem na jejich budoucí uplatnění ve školství. V rámci studia je tedy zastoupena jak složka oborová (jazykovědná a literárněvědná), tak složka obecně i oborově učitelské přípravy, aby v souhrnu bylo dosaženo optimálně vyváženého, profesně zaměřeného studia.

Neškolíme, vzděláváme

Pokud chcete být skutečně dobrým učitelem, potřebujete v první řadě velmi dobře ovládat obor, který vyučujete. Ať už si vyberete jakoukoli aprobaci, vždy se setkáte se základní i pokročilou vysokoškolskou matematikou, která vám umožní porozumět obecným principům ve fyzice nebo informatice a povede k hlubšímu porozumění matematice samotné.

Přehled o současných i alternativních trendech pedagogiky je v nabídce programu zaměřeného na vzdělávání samozřejmostí.

Souvislosti
Na Matfyzu z vás neděláme chodící encyklopedii. Nezaručíme vám, že budete znát odpověď na každou otázku zvědavých žáků. Získáte ale dobré základy na vědecké úrovni a to vám dodá nadhled nad učivem základní a střední školy.
Iniciativa
Dobrým učitelem se nestanete přečtením literatury o pedagogice. Pedagogické dovednosti je nutné cvičit prakticky. Kromě povinných praxí na školách vám nabídneme další možnosti, jak vedení a vyučování dětí a dospívajících trénovat.
Praxe
Katedra didaktiky matematiky, Katedra didaktiky fyzikyKatedra software a výuky informatiky úzce spolupracují s učiteli na školách. Někteří pracovníci sami vyučují na střední nebo základní škole. Máte tedy zaručeno, že vaši vyučující mají představu o školní praxi a v základních didaktických a pedagogických přednáškách nebudete zatěžováni znalostmi mimo školní realitu. Už jako studenti budete mít hodně možností prakticky cvičit své pedagogické a didaktické dovednosti.