Co učíme

V rámci bakalářského programu Matematika nabízíme tříleté bakalářské obory zaměřené na přípravu na navazující magisterské studium, na praxi nebo na pedagogickou dráhu.

Obecná matematika

Obecná matematika je naše vlajková loď – obor, jehož hlavním cílem je příprava na navazující magisterské studium v několika dalších oborech. V prvním dvouletí získáte základy vyšší matematiky, které jsou potřebné jak v teoretických, tak aplikovaných oborech matematiky. Budete studovat matematickou analýzu, algebru, geometrii, základy numerické matematiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Ve třetím ročníku si vyberete jedno ze čtyř následujících zaměření podle toho, na jaký navazující magisterský obor se chcete připravit.

Zaměření Matematická analýza

Víte, že mnohé fyzikální, chemické a biologické procesy i ekonomické teorie lze popsat diferenciálními rovnicemi? Chcete se s nimi naučit pracovat a porozumět tomu, co se za nimi skrývá? Baví vás pěkná abstraktní matematika? Potom si vyberte zaměření Matematická analýza.

Budete studovat nekonečněrozměrné prostory a jejich geometrické vlastnosti. Zjistíte, že i nespojité funkce mohou mít pěkné vlastnosti a dozvíte se, jak derivovat funkce, které derivaci nemají. Tyto znalosti využijete při studiu diferenciálních rovnic, které jsou můstkem mezi těmito tématy a praxí.

Část absolventů zaměření matematická analýza a stejnojmenného navazujícího magisterského oboru pokračuje v postgraduálním studiu na naší fakultě nebo jiných evropských či amerických univerzitách. Ti, co se rozhodnou odejít do praxe, nacházejí uplatnění v energetice, finančním sektoru, konzultantských společnostech a dalších oborech, kde je vyžadováno analytické myšlení.

Zaměření Matematické struktury

Chcete proniknout do principů, které jsou užívány k popisu geometrických tvarů, algebraických operací a dalších struktur užívaných prakticky všude v matematice a ostatních vědách? Lákalo by vás vstoupit do krásného světa abstraktní matematiky a chápat její v jádru jednoduché stavební kameny? Pak je právě pro vás určeno zaměření Matematické struktury.

Seznámíme vás se základy algebraických, geometrických a kombinatorických struktur, jimž se pak budete hlouběji věnovat v navazujícím magisterském studiu. Tento obor má přirozené vazby na řadu dalších vědních disciplin, například teoretickou fyziku či robotiku. Získané poznatky a abstraktní způsob myšlení uplatníte v rámci doktorského studia nebo v řadě atraktivních praktických zaměstnání.

Toto zaměření připravuje na navazující magisterské studium oboru Matematické struktury nebo oboru Matematika pro informační technologie se zaměřením na Počítačovou geometrii.

Zaměření Matematické modelování a numerická analýza

Zajímá vás, jak bude proudit krev v tepně vyspravené výztuží z materiálu s tvarovou pamětí? Jak z rozmazaného obrazu vytvořit dokonale ostrý? Jak navrhnout lopatky turbíny pro optimální výkon? Chcete se naučit zvládnout celý proces matematického popisu přírodních jevů od návrhu modelu až po počítačové simulace? Nabízíme vám zaměření Matematické modelování a numerická analýza.

Nestanete se pouhými dělníky, kteří umí jen slepě obsluhovat komerční simulační programy. Budete vědět, proč tyto nástroje fungují a v čem spočívají jejich slabiny. Budete schopni posoudit, zdali jsou počítačové výsledky použitelné v praktických aplikacích. A nemyslete si, že se přitom vyhnete krásné a těžké matematice. Právě naopak, uvidíte, že praktické aplikace jsou nepřeberným zdrojem obtížných problémů volajících po neotřelých matematických metodách.

Toto zaměření připravuje na navazující magisterské studium oborů Numerická a výpočtová matematika a Matematické modelování ve fyzice a technice.

Zaměření Stochastika

Chcete vědět, jak funguje náhoda? Na jakém principu je založeno testování nových léků, kontrolování jakosti výrobků, průzkumy trhu, optimalizace spotřeby nebo obchodování s energií či cennými papíry? Chcete se naučit zacházet s nejistotou a modelovat ji teoreticky i prakticky? Máte zájem osvojit si rychlé a efektivní analytické myšlení potřebné ve financích a pojišťovnictví? Pak si vyberte zaměření Stochastika.

Pochopíte, v čem spočívá matematické modelování náhody, osvojíte si základní poznatky z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie optimalizace a naučíte se používat je v praxi. Navazující magisterský obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie po teoretické i praktické stránce hlouběji rozvíjí schopnost zacházet s nejistotou a modelovat náhodu. Jestliže se chcete naučit analytickému myšlení a efektivnímu rozhodování ve financích a pojišťovnictví založenému na objektivních datech namísto emocí a pocitů, nabízíme vám navazující magisterský obor Finanční a pojistná matematika.

Toto zaměření připravuje na navazující magisterské studium oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, nebo oboru Finanční a pojistná matematika.

Matematika pro informační technologie

Matematika pro informační technologie je moderní atraktivní obor na pomezí matematiky a informatiky, který připraví jak na navazující studium, tak na odchod do praxe. Tento obor je pokračováním oboru, který do roku 2015 nesl název Matematické metody informační bezpečnosti.

Chcete rozumět podstatě algoritmů používaných v moderních informačních technologiích? Chcete vědět, jak bezpečné je internetové bankovnictví nebo platby kartou? Jak spolehlivé jsou mobilní telefony a výpočty na počítači? Jak si plánuje cestu vozítko na Marsu nebo sonda přistávající na kometě? Proč rychlostní radar přečte číslo vašeho auta a jak se vytváří iluze světla v počítačových hrách? Je-li tomu tak, zvolte si obor Matematika pro informační technologie.

Díky kombinaci deduktivního matematického myšlení s algoritmickým uvažováním má absolvent oboru otevřené dveře k dalšímu magisterskému studiu a praktickému uplatnění v oblasti informačních technologií. Pro třetí ročník bakalářského studia si lze zvolit buď zaměření Matematika pro informační bezpečnost, nebo Počítačová geometrie a pokračovat ve studiu s odpovídajícím zaměřením i v navazujícím magisterském studiu.

Finanční matematika

Chcete odejít do praxe hned po ukončení bakalářského studia? Finanční matematika je oblíbený prakticky zaměřený obor s dlouhou tradicí. Budete studovat užší základy matematiky doplněné o předměty poskytující aplikované znalosti z oblasti financí, bankovnictví a pojišťovnictví.

Obor je vhodný zejména pro studenty, kteří zamýšlejí najít si práci ve finančních institucích či pojišťovnách hned po ukončení bakalářského studia nebo chtějí bakalářským studiem na Matfyzu získat solidní základ, na nějž naváží magisterským studiem na jiné vysoké škole. Zájemcům o magisterské studium finanční a pojistné matematiky na MFF UK doporučujeme raději absolvovat bakalářský obor Obecná matematika s volbou zaměření Stochastika.

Matematika vám dává křídla a my vás rádi podpoříme v rozletu!

Studenti v učebně Schéma odborných matematických oborů